Súhlas so spracovaním osobných údajov a Vyhlásenie o ochrane súkromia: webové formuláre

Vážený záujemca,

ak sa rozhodnete vyplniť niektorý z našich webových formulárov ohľadne noviniek, informácii alebo odberu k obsahuúcez našu spoločnosť Synerta Personnel s.r.o., bude sa na vás a vaše osobné údaje vzťahovať toto Vyhlásenie o ochrane súkromia: webové formuláre (ďalej len „vyhlásenie“).

Spoločnosť Synerta Personnel s.r.o. je na účely tohto vyhlásenia považovaná za prevádzkovateľa vašich údajov. (ďalej len „prevádzkovateľ údajov“). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať vaše osobné údaje získané priamo od vás alebo od tretích strán počas marketingových, vzdelávacích alebo informačných kampaní.

Toto vyhlásenie môže byť pravidelne aktualizované aj bez upozornenia. Aktuálna verzia: 21.5.2018.

Typy osobných údajov

Keď vyplňujete niektorý z našich webových formulárov, získavame od vás napríklad aj takéto informácie:

 1. Kontaktné údaje – napríklad Vaše meno, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo;
 2. Názov spoločnosti v ktorej pracujete;
 3. Fotografia, video alebo audio nahrávka – na základe vášho rozhodnutia je možné, že nám poskytnete vyššie uvedené údaje aj v takýchto formách.

Účely spracovávania údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

 1. Marketingové informácie;
 2. Obchodné informácie;
 3. Vzdelávacie informácie.

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 1. Na účel získania informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im vaše meno a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o vás;
 2. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami (naši klienti, spoločnosti vyhodnocujúce firemné a obchodné údaje a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
 3. K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti Synerta Personnel s.r.o. so sídlom v Slovenskej republike v rámci EÚ a EHS.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na účely uvedené vyššie. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade ak ste nám poskytli súhlas na spracovanie vašich osobných údajov.

Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vaše osobné údaje spracovávame, pretože spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme alebo súhlasu v prípade ak ste nás o to požiadali. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je ponúknuť relevantné informácie, obsah a ponuky, ktoré Vám môžu byť nápomocné v podnikaní, riadení firiem alebo osobnej kariére.

Aké máte práva

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, a že chceme, aby ste s tým boli oboznámení. Aj keď na spracovanie vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte veľa práv.

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 1. Prečo spracovávame vaše osobné údaje
 2. Aké kategórie osobných údajov spracovávame
 3. S kým vaše osobné údaje zdieľame
 4. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
 5. Aké máte práva
 6. Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
 7. Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
 8. Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno, spoločnosť, kontaktné údaje alebo ak ste sa presťahovali.

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.

Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať spracúvanie

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.

Stiahnutie súhlasu

Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade podozrenia máte právo na začatie konanie podľa § 100 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, prostredníctvom dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na gdpr@synerta.com.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete dataprotection.gov.sk.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu gdpr@synerta.com alebo písomne na adrese Synerta Personnel s.r.o., Grösslingova 50, 811 09 Bratislava.